មែនឬមិនមែនបងប្អូន កាសែតWSJថា ហ៊ុនសែន ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយចិន, Rithyvong Long|Resident Movies

4,065 lượt xem
Welcome to Khmer 200 News -Official! This channel (Khmer 200 News- Official) is officially getting permission from the owner Mr. Sorn Dara(Dara Sorn) and Mr. Khmer Sovannaphumi in order to upload directly focus on the analysis, Khmer talkshow, Politics and real situation in Cambodia that is very useful for Khmer people around the world. No Hate speech, no insult intent just talk in the benefit of developing our country. Thank You for All Audiences For Your Supports. All the Best Wish! ...................... Official YouTube Channel: Khmer 200 News- Official- https://goo.gl/KTeJyW ...................... Credit to/ Official Info: ...................... YouTube Channel: Khmer Sovannaphumi- https://goo.gl/KfeGvu Facebook Page- https://www.facebook.com/khmer.sovannaphumi ...................... Dara Sorn II-https://goo.gl/6NjFma Dara Sorn-https://www.facebook.com/dara.sorn.politician/
Show more

Download Youtube Thumbnail:


residentevilmovies.net allow to Download All YouTube videos is no audio

COMMENTS

avatar
Bong Nirk
សារពត័ត៌មានរបស់គេ​ សុទ្ធសឹងតែប្រកបដោយវិជ្ជាជីវ:ច្បាស់លាស់។ លោកបកស្រាយបានល្អណាស់​ សូមគាំទ្រ១០០%។ ហ៊ុនសែន​សាហាវប៉ុណ្ណឹងហេីយហេតុអ្វីអ.ស.ប​ មិនប្រតិកម្មចាត់ការហ៊ុនសែន?
avatar
Moha nen
តេីលោកពូជឿថារឿងចុះហត្ថ លេខា ឱ្យកងទព័្វចិនប
ង្កេីតកន្លងកងទព្វ័ដែរ អត់លោកពូបាទ
avatar
Meme Ouk
Bravo bien parler..merci👍👍👍👍👍
avatar
យុវជន ខ្មែរក្រោម ថាច់
បើគេបានធ្វើម្ចាស់ហើយ អ្នកឯងកូនចៅអ្នកត្រូវគេកាន់កាប់បិទសិទ្ធិប្រជាជនជាតិ ឲនៅក្រោមអំណាចគេ!
avatar
Tina Bora
ខ្ញុំគាំទ្រ ប្អូន ឡុង និយាយ
avatar
Galaxy S9plus
ភរយូៗៗៗៗៗៗចាញ់អាត្មា
avatar
Galaxy S9plus
ពិតហើយៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗ
avatar
Koemsre Hieng
The court in USA is so fare please sue this case if you think no fare for you
avatar
สาว น่ารัก
Very good
avatar
Moha nen
និយាយត្រូវបានល្អណាស់បាទ